Blok I
Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Blok II
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Blok III
Technologie i procesy techniczne
Blok IV
Strategie zarządzania
O Projekcie

Z dniem 3 stycznia br. Spółka LM Wind Power Blades (Poland) mająca siedzibę w Goleniowie - Łozienicy rozpoczęła realizację dużego projektu szkoleniowego pt. Szkolenia pracowników Spółki LM Wind Power Blades sposobem na podniesienie kwalifikacji”. Projekt realizowanyjest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczy poddziałania 8.1.1 stawiającego sobie za cel wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZASOBY LUDZKIE to dla Spółki LM Wind Power Blades (Poland) bardzo ważny element  jej rozwoju, bowiem LUDZIE, to najcenniejszy kapitał firmy. LUDZIE, którzy tworzą ją, kształtują jej wizerunek, wytyczają cele i kierunki rozwoju. Ich wiedza, zaangażowanie i pomysły generują kolejne sukcesy, są podstawą konkurencyjności firmy i gruntują jej pozycję na rynku, nie tylko lokalnym ale też regionalnym, międzynarodowym.Spółka LM Wind Power Blades (Poland) wychodzi naprzeciw potrzebom swoich PRACOWNIKÓW, dba o ich rozwój i atmosferę panującą wewnątrz struktur organizacyjnych. Dlatego zdecydowała się regularnie podnosić wiedzę i umiejętności zawodowe zatrudnionych w niej osób i stworzyć kompleksowy projekt, który pozwoli na wysokim poziomie, na wielu płaszczyznach organizacyjnych firmy zadbać o wiedzę, umiejętności własnych pracowników.

 

CELE PROJEKTU

Firma LM Wind Power Blades (Poland) w ramach realizowanego projektu postawiła sobie jako CEL OGÓLNY: podniesienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji z zakresu zarządzania, zdolności interpersonalnych, a także stosowanych technologii przezwłasnych pracowników.

 

 By w pełni profesjonalnie zrealizować postawiony sobie cel, wyznaczono szereg CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, m.in.: nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nowoczesnych strategii zarządzania (zarządzanie ryzykiem, produkcją, projektami, procesem zmian), a także z zakresu technologii i procesów technicznych w obszarze laminowania i infuzji próżniowej, szlifowania, napraw w technologii laminowania, które składają się na kompleksową realizację projektu.

W ramach projektu w Spółce zostaną również wdrożone 3 nowoczesne strategie zarządzania, tj. coaching, mentoring i intermentoring, które pozwolą na podniesienie standardów i jakości pracy w przedsiębiorstwie.

GRUPA DOCELOWA

Grupa docelowaProjektu to osoby zatrudnione wLM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. w Goleniowie - Łozienicy. Szkolenia skierowane sądo 270 pracowników Spółki, w tym do 40 osób z kadry zarządzającej uczestniczących w szkoleniach ogólnych w zakresie motywacji, wdrażania, komunikacji i zarządzania.

Rekrutacja ma charakter zamknięty i jest dopasowana do potrzeb wewnętrznych firmy.(W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby korzystające ze wsparcia w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania 8.1.2).

 

PROJEKT realizowany przezSPÓŁKĘ LM WIND POWER BLADES(POLAND) zawieraSZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLEŃ realizowany z dokładnością, która umożliwia sukcesywne i kompleksowe podnoszenie umiejętności oraz  wiedzy przez pracowników. Jednocześnie dzięki udziałowi w szkoleniach, ci sami pracownicy otrzymują możliwość rozwoju zawodowego i personalnego.

 

Projekt zakłada realizację czterech bloków szkoleniowych, w tym:

·          BLOK I: ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

 

·          BLOK II: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

·          BLOK III: SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII I PROCESÓW TECHNICZNYCH

 

·          BLOK IV: WDROŻENIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII ZARZĄDZANIA – COACHING, MENTORING, INTERMENTORING.

 

 

Roczny projekt SZKOLEŃ (do 31.12.2011r.) obejmował będzie ponad 2400 godzin zajęć. Szkolenia podzielone zostały na zajęcia teoretyczne i praktyczne. Te drugie odbywać się będą w halach warsztatowych z użyciem najnowszych materiałów i technologii.  Uczestnicy otrzymają komplety materiałów dydaktycznych, możliwość skorzystania z cateringu.
Po niektórych szkoleniach pracownicy uzyskają CERTYFIKATY, zaświadczające o zdobytych przez nich praktycznych umiejętnościach.

Podczas realizacji projektu w Spółce LM Wind Power Blades (Poland), 30 osób uzyska wiedzę i przygotowanie do korzystania i wdrażania jednej z trzech nowoczesnych strategii zarządzania: COACHINGU, MENTORINGU I INTERMENTORINGU. Dzięki tym strategiom  stanie się możliweświadome, sprawne i efektywne wdrażanie nowych pracowników w struktury Spółki. Umożliwią one także efektywniejszą współpracę z wieloletnimi pracownikami.  Strategie te wpływają korzystnie na budowę relacji, integrują i generują chęć niesienia pomocy wśród współpracowników.

PROJEKT LM WIND POWER BLADES (POLAND) przy uwzględnieniu nowoczesnego i międzynarodowego charakteru SPÓŁKI, realizowany jest w sposób kompleksowy, przyczyniając się tym samym do wyraźnego wzmocnienia potencjału rozwojowego firmy oraz całego regionu. Dzięki cyklom szkoleń wykształcona i wzmocniona kadra pracownicza, staje się wykwalifikowaną siłą predestynowaną do zarządzania oraz pracy w dużym przedsiębiorstwie.

Realizacja ® PM INNOVATION Piotr Janiak
www.pminnovation.pl