Blok I
Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Blok II
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Blok III
Technologie i procesy techniczne
Blok IV
Strategie zarządzania
Blok I - ZARZĄ„DZANIE W PRZEDSIʘBIORSTWIE

SZKOLENIE 1,

ZARZĄ„DZANIE RYZYKIEM DLA KADRY ZARZĄDZAJĄ„CEJ-zakres tematyczny:

1.Podstawowe poję™cia

2.Czynniki, zakres, identyfikacja ryzyka

3.Elementy analizy ryzyka

4.Reagowanie na ryzyko

5.Analiza ekonomiczna a ryzyko w przedsię™biorstwie

 

SZKOLENIE 2

SYSTEM ZARZĄ„DZANIA PRODUKCJĄ DLA KADRY ZARZĄ„DZAJĄ„CEJ -zakres tematyczny:

1.Podstawy praktyki produkcyjnej

2.Planowanie i przygotowanie produkcji

3.Moduł‚y zarzą…dzania produkcją…

4.Logistyka w produkcji

 

SZKOLENIE 3,

SYSTEM ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ„ DLA PRACOWNIKÓW -zakres tematyczny:

1.Podstawy praktyki produkcyjnej

2.Planowanie i przygotowanie produkcji

3.Moduł‚y zarzą…dzania produkcją

4.Logistyka w produkcji

 

SZKOLENIE 4,

ZARZĄ„DZANIE PROJEKTAMI DLA KADRY ZARZĄ„DZAJĄCEJ-zakres tematyczny:

1. Zdefiniowanie projektu, wyznaczanie celów i zakresów

2. Analiza i prognozwanie finansowe

3. Kierowanie zespołem

4. Zarządzanie projektami produkcyjnymi

 

SZKOLENIE 5,

ZARZĄDZANIE PROCESEM ZMIAN I TWORZENIA WARTOŚCI DLA KADRY ZARZĄDZAJĄ„CEJ-zakres tematyczny:

1.Fazy rozwoju organizacji

2.Zmiana jako etap rozwoju organizacyjnego

3.Dynamika zmian

4.Zarządzanie ludźmi w procesie zmian

 

SZKOLENIE 6,

INTELIGENCJA EMOCJONALNA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄ„CEJ-zakres tematyczny:

1.Kompetencje osobiste człowieka

2.Rozpoznawanie stanów emocjonalnych

3.Emocje i sposoby radzenia sobie z nimi

4.Budowanie pozytywnego wizerunku siebie i innych

5.Poczucie własnej wartoś›ci i pewnoś›ci siebie

 

SZKOLENIE 7,

ZARZĄDZANIE WIEDZĄ„ W ORGANIZACJI DLA KADRY ZARZĄDZAJĄ„CEJ:

1.Transfer wiedzy w firmie

2.Generowanie wiedzy

3.Wybrane systemy zarządzania wiedzą…

4.Upowszechnienie i wykorzystanie wiedzy

5.Rola menedżera w zarzą…dzaniu wiedzą…

 

SZKOLENIE 8, PROCESY ŁAŃCUCHA DOSTAW DLA KADRY ZARZĄ„DZAJĄCEJ:

1.Podstawowe poję™cia w ł‚ań„cuchu dostaw

2.Warunki otoczenia przedsię™biorstwa i ich wpływ na tworzenie łań„cuchów dostaw

3.Planowanie w łań„cuchu dostaw

4.Zapasy w łań„cuchu dostaw

5.Informacja w łań„cuchu dostaw

6.Sieć‡ transportowa

7.Efekty finansowe ł‚ań„cucha dostaw

8.Tworzenie i rozwój ł‚ań„cucha dostaw

 

SZKOLENIE 9 ZARZĄ„DZANIE JAKOŚšCIĄ„ DLA KADRY ZARZĄ„DZAJĄ„CEJ:

1. 6 Sigma, Kaizen, 5 S

2. Zarzą…dzanie jakoś›cią… wedł‚ug standardów europejskich

 

SZKOLENIE  10, ZARZĄ„DZANIE JAKOŚCIĄ„ DLA PRACOWNIKÓW-zakres tematyczny:

1. 6 Sigma, Kaizen, 5 S

2. Zarzą…dzanie jakoś›cią… wedł‚ug standardów europejskich

Realizacja ® PM INNOVATION Piotr Janiak
www.pminnovation.pl