Blok I
Zarządzanie w przedsiębiorstwie
Blok II
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Blok III
Technologie i procesy techniczne
Blok IV
Strategie zarządzania
BLOK IV - Strategie zarzą…dzania

COACHING, MENTORING, INTERMENTORING:

1.zasady i sposoby wykorzystania coachingu, mentoringu i intermentoringu

2.dobór strategii do warunków i potencjał‚u firmy

3.sposób wdrażania-zasady, metody, narzę™dzia oceny, pomocniczość‡

4.relacje mię™dzy trenerem a uczniem (budowanie pozytywnych relacji)

5.ocena kompetencji i umieję™tnoś›ci-analiza

Realizacja ® PM INNOVATION Piotr Janiak
www.pminnovation.pl