O projekcie

Od dnia 24 kwietnia 2009 r. Spółka LM Wind Power Blades (Poland) mająca siedzibę w Goleniowie - Łozienicy rozpoczęła realizację projektu inwestycyjnego pn. Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji łopat do elektrowni wiatrowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt polega na zakupie maszyn i urządzeń produkcyjnych umożliwiających zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Dzięki temu firma LM Wind Power będzie w stanie wprowadzić na rynek światowy nowy produkt – łopatę o rozmiarze 48,8 m o niespotykanych dotychczas parametrach technicznych.

Głównymi założeniami projektu są: wdrożenie najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w dziedzinie produkcji łopat do siłowni wiatrowych, zwiększenie wydajności i efektywności produkcji, poprawa warunków BHP
i ochrony środowiska. Służą one rozwojowi nowych technologii prośrodowiskowych jak również zwiększeniu efektywności energetycznej produktów.

Inwestycja przyczynia się do wzrostu udziału energii wiatrowej, jako źródła wytwarzania energii elektrycznej ogółem, wpisując się tym samym w realizację polityki horyzontalnej UE w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie energii odnawialnej stanowi obowiązek warunkowany prawem europejskim w ramach Programu 3x20, który zakłada, że w 2020 r. ze źródeł odnawialnych ma być pozyskiwane 20% energii w ogólnym bilansie energetycznym Unii Europejskiej, zaś zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego z 3 lutego 2009 r. udział ten ma wzrosnąć do 60%
w 2050 r.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  1.     Zakup formy do produkcji łopat 48,8 m wraz z wyposażeniem
  2.     Zakup linii produkcyjnej
  3.     Zakup dźwigu bramowego do przenoszenia łopat po placu składowym
  4.     Zakup technologii grzania formy
  5.     Realizację szkoleń specjalistycznych dla pracowników w zakresie innowacyjnych procesów produkcyjnych
  6.     Zakup systemu monitoringu procesu produkcyjnego.


Dzięki realizacji projektu możliwe będzie osiągnięcie rezultatów w postaci:

  1.     Wprowadzenia nowego produktu na rynek światowy,
  2.     Wydłużenia czasu jego użytkowania o 10% w stosunku do obecnego czasu życia produktu,
  3.     Zwiększenia zatrudnienia w przedsiębiorstwie o 105 etatów
  4.     Zasadniczej zmiany w zakresie procesów produkcyjnych obejmującej m.in. zmniejszenie materiałochłonności produkcji, skrócenie czasu cyklu produkcyjnego oraz zmniejszenie masy produktu.