Wniosek o płatność końcową ()

W dniu 28 czerwca 2013 r. złożony został wniosek o płatność końcową w projekcie kończący ostatecznie realizację projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji łopat do elektrowni wiatrowych”.


W okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2013 r. ramach inwestycji zrealizowano 7 działań obejmujących:

1. Zakup formy do produkcji łopat 48,8 Numer 6 wraz z wyposażeniem

2. Zakup linii produkcyjnej

3. Zakup linii produkcyjnej

4. Zakup transferu technologii grzania formy do produkcji łopat 48,8 Numer 6

5. Szkolenia specjalistyczne

6. Zakup zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania produkcją

7. Zakup samobieżnego dźwigu bramowego do przenoszenia łopat po placu składowym


W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

1. zakup środków trwałych – 42 sztuki

2. zakup wartości niematerialnych i prawnych – 2 sztuki

3. Przeprowadzenie szkoleń – 101 osób.


Jednocześnie, Beneficjent zrealizował następujące wskaźniki rezultatu:

1. Liczba nowych miejsc pracy – 136 etatów -w tym dla kobiet – 42 etaty

2. Liczba nowych wyrobów – 1 szt.

3. Wprowadzenie innowacji organizacyjnej lub marketingowej - 1

4. Wprowadzenie innowacji samodzielnie - 1

5. Wydłużenie czasu użytkowania produktu – 22 lata

6. Zmniejszenie materiałochłonności produkcji - 450,00 kg/produkt

7. Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego - 25,60 godz./1 cykl

8. Zmniejszenie masy produktu - 9,95 ton/1 prod.

9. Wartość przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktu(-ów) będących wynikiem inwestycji w ciągu 30 m-cy po zakończeniu projektu - 5 981 109,75 PLN


Do zrealizowania pozostał wskaźnik: Rozwój/utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie trwałej współpracy z jednostką badawczo-rozwojową, który osiągnięty zostanie do końca 2013 r.


Zakończona faza testowania i uruchamiania technologii produkcji ()

W dniu 7 czerwca 2013 r. w Zakładzie LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. zakończona została faza testowania i uruchamiania technologii produkcji innowacyjnych łopat do turbin elektrowni wiatrowych na formie 48,8 #06 z wykorzystaniem systemu zarządzania produkcją INTERCIM i nowoczesnej technologii grzania krawędzi form. Działania te realizowane były w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji łopat do elektrowni wiatrowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W związku z tym w poniedziałek 10 czerwca 2013 r. uruchomiona została produkcja innowacyjnych łopat na formie 48,8 # 06, które stanowią nowy produkt w ofercie LM Wind Power.


Aneks do umowy o dofinansowanie

()

W dniu 8 maja 2013 r. LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o. podpisała aneks do umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.04.04.00-32-001/09-01 zmieniający zakres projektu oraz okres jego realizacji.

Zgodnie z podpisanym aneksem, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 15 794 448,01 zł, z czego wartości wydatków kwalifikowanych to: 13 893 242,00 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przyznane projektowy wynosi 5 532 396,80 zł.

Okres realizacji projektu przedłużony został do 30 czerwca 2013 r.


Wyniki przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy szkoleń

()

W wyniku przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy szkoleń w dniu 20 marca 2013 r. podpisaliśmy umowę na realizację szkoleń specjalistycznych dla pracowników w ramach projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji łopat do elektrowni wiatrowych” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Szkolenia, które realizowane były w okresie 25 marca 2013 r. – 10 czerwca 2013 r. składały się z 8 modułów:

1. Szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za wytwarzanie zasadniczej konstrukcji łopaty z zakresu nakładania tzw. gel coatu (żelkotu), włókna szklanego oraz technologii infuzji i zamykania formy,

2. Szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie konstrukcji wręgów z zakresu nakładania pianki poliuretanowej oraz technologii infuzji,

3. Szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za wstępną obróbkę wyrobu gotowego z zakresu ciecia, szlifowania oraz napraw,

4. Szkolenie dla pracowników odpowiedzialnych za wykańczanie i montaż,

5. Szkolenie z zakresu utrzymania i konserwacji (w tym drobnych napraw) sprzętu zakupionego w wyniku realizacji projektu,

6. Szkolenie z zakresu monitorowania i badania jakości procesu produkcyjnego oraz wyrobu gotowego,

7. Szkolenie z zakresu zaopatrzenia produkcji kompletowania materiałów produkcyjnych w magazynie i dostarczania ich bezpośrednio na miejsce produkcji,

8. Szkolenie dla Inżyniera produkcji w zakresie wdrożenia nowego typu łopaty do produkcji.

W wyniku realizacji szkoleń, przeszkolonych zostało 101 pracowników LM Wind Power Blades (Poland) Sp. z o.o., którzy pracują na formie LM 48,8 #06.


Rozpatrzenie ofert ()
W dniu 18. marca 2013 r. odbyło się rozpatrzenie ofert złożonych na Zapytanie Ofertowe dotyczące przeprowadzenia cyklu szkoleń technicznych z zakresu produkcji łopat do elektrowni wiatrowych na formie typu LM 48,8 numer 6 dla pracowników Spółki w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji łopat do elektrowni wiatrowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.4. Na podstawie analizy złożonych ofert wybrano 1 Wykonawcę, firmę AUDIT Doradztwo Personalne, ul. Wełniany Rynek 3, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zapytanie ofertowe (2013-03-06)
W związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji łopat do elektrowni wiatrowych" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 LM WIND POWER BLADES (POLAND) Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na świadczenie specjalistycznych usług szkoleniowych dla pracowników zamawiającego.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Oferta cenowa - formularz